آزادراه/5- طرح صیانت 3

این برنامه در رابطه با موضوعاتی که صحبت کردن درباره ی آن ها بحث برانگیز و تابوشکنی است مناظره ای بدون سانسور و بی پرده را شکل می دهد.آزادراه/5- طرح صیانت 3

آزادراه ، طرح صیانت ، روح الله مومن نسب ، حامد بیدی ،